Regulamin świadczenia usług SUValska Przygoda

Spis treści

Warunkiem dokonywania zakupów, korzystania z usług świadczonych przez SUValska Przygoda Szymon Filipowicz oraz realizacji Voucherów jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie poniższego Regulaminu.

 

I. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

SUValska Przygoda - "SUValska Przygoda Szymon Filipowicz" z siedzibą w Poddubówek 18, kod pocztowy 16-402 Suwałki, NIP PL 844 183 47 15, która działając na zlecenie Zamawiającego dokonuje realizacji Prezentu na rzecz Obdarowanego

Zamawiający - osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która za pośrednictwem www.suvalskaprzygoda.pl zawiera umowę nabycia Vouchera.

Obdarowany - osoba, która po dokonaniu rezerwacji i przekazaniu numeru Vouchera zawiera umowę na realizację Prezentu. W szczególności Obdarowanym może być Zamawiający. Dane Obdarowanego są niezbędne do wskazania w formularzu rezerwacyjnym dostępnym na stronie: www.suvalskaprzygoda.pl/rezerwacje

Prezent - usługa lub towar, której wykonanie na zlecenie Zamawiającego zamawia na rzecz Obdarowanego.

Prezent personalizowany - towar lub usługa wykonane według indywidualnego zamówienia, zamawiany na zlecenie Zamawiającego na rzecz Obdarowanego.

Voucher - dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do otrzymania  Prezentu zawartego w tym Voucherze. 

Realizacja Prezentu - wykonanie przez SUValska Przygoda zamówionej przez Zamawiającego usługi lub towaru (Prezentu) na rzecz Obdarowanego. Realizacja Prezentów w formie usług wymaga rezerwacji terminu realizacji za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego SUValska Przygoda. Realizacja Prezentu wymaga w szczególności uprzedniego wypełnienia formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie: www.suvalskaprzygoda.pl/rezerwacja

System Zakupu - jeden z elementów komputerowego serwisu www.suvalskaprzygoda.pl, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie, zwany dalej Systemem.

Serwis - strona internetowa o adresie "www.suvalskaprzygoda.pl", za pośrednictwem której Zamawiający dokonuje zamówienia i zawiera umowę objętą niniejszym Regulaminem oraz Obdarowany dokonuje wypełnienia formularza rezerwacyjnego celem dokonania rezerwacji terminu Realizacji Prezentu.

Kod Vouchera - ciąg od czterech do dziewiętnastu znaków identyfikujących zamówienie konkretnego Vouchera.

Termin ważności – wskazana w treści Vouchera data, do której możliwe jest zrealizowanie Vouchera.

Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy SUValska Przygoda tj. od 9.00 do 20.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

II. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera w szczególności uregulowania organizacyjne Serwisu oraz realizacji Voucherów, a jego akceptacja jest warunkiem skorzystania z oferty prezentowanej w Serwisie www.suvalskaprzygoda.pl.

2. Właścicielem Serwisu www.suvalskaprzygoda.pl jest SUValska Przygoda 

3. Bezpośrednimi usługodawcami realizującymi Prezenty jest SUValska Przygoda

4. Voucher może być zrealizowany tylko przez osobę, której dane zostaną podane w formularzu rezerwacyjnym (Obdarowanego).

5. SUValska Przygoda  przyjmuje, że każdy Zamawiający oraz Obdarowany, we własnym interesie podaje wszelkie informacje w sposób prawidłowy i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z czym odpowiedzialność Zamawiającego lub Obdarowanego za skutki nieprawidłowości wynikające z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z rzeczywistością wypełnienia formularzy Systemu, w tym w szczególności danych teleadresowych Zamawiającego i Obdarowanego, ponosić będzie tylko i wyłącznie odpowiednio Zamawiający lub Obdarowany. SUValska Przygoda nie będzie zobowiązana do ustalania, czy Zamawiający lub Obdarowany poprawnie i prawidłowo podał wszelkie informacje, które zostały wprowadzone do Serwisu.

6. Zamawiający poprzez przyjęcie niniejszego Regulaminu oświadcza, a SUValska Przygoda przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający upewnił się, że w przypadku Prezentów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej Obdarowanego, Obdarowany może skorzystać z wybranego Prezentu, a samo skorzystanie z Prezentu nie będzie narażało Obdarowanego na ryzyko naruszenia jego stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia lub ogólna kondycja psychofizyczna Obdarowanego nie pozwalają na skorzystanie przez niego z Prezentu, wówczas ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu nie będą przysługiwać w stosunku do SUValska Przygoda żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej ceny. SUValska Przygoda nie będzie także ponosiła odpowiedzialności za inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające realizację Prezentu, jeżeli Zamawiający pomimo posiadania wiedzy o faktach mających istotny wpływ na możliwość realizacji Prezentu nie poinformował o nich SUValskiej Przygody, choć w danych okolicznościach poinformowanie o nich SUValskiej Przygody było w pełni uzasadnione.

7. Postanowienia pkt. 6. mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji gdy Zamawiający nie upewnił się, czy Obdarowany może z uwagi na powszechnie obowiązujące ograniczenia, w tym w szczególności wymogi administracyjne, zrealizować Prezent, którego realizacja związana jest z wyjazdem zagranicznym, w szczególności SUValska Przygoda nie odpowiada za posiadanie przez Obdarowanego aktualnego paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej (np. wiza) i wjazdu na terytorium państwa obcego.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego oraz Obdarowanego za pośrednictwem Serwisu www.suvalskaprzygoda.pl treści o charakterze bezprawnym. SUValska Przygoda nie zapewnia także możliwości posługiwania się przez Zamawiającego i Obdarowanego podczas zawierania umowy oraz w ramach realizacji Vouchera oraz w ramach realizacji Prezentu pseudonimem lub w inny anonimowy sposób.

 

III. Zamówienia

1. Prezenty prezentowane na stronie www.suvalskaprzygoda.pl zostały opisane z możliwie najlepszą dokładnością, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może obiektywnie oczekiwać zarówno Zamawiający jak i Obdarowany. Niemniej SUValska Przygoda zastrzega sobie możliwość pojawienia się różnic pomiędzy opisem Prezentu, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ, dokładny czas trwania, itp. Zdjęcia zamieszczone przy opisie Prezentów stanowią jedynie przykład Prezentu, którego sposób realizacji może różnić się od przedstawionych na zdjęciach pojazdów, sprzętów, widoków itp.

2. Wszystkie ceny Voucherów przedstawione na stronie internetowej www.suvalskaprzygoda.pl zawierają podatek VAT o ile znajduje on zastosowanie w przypadku danego Vouchera. Ceny Voucherów nie zawierają kosztów płatności oraz przesyłki, które są naliczane w trakcie procedury składania zamówienia zgodnie z pkt. 3.

3. Zamówienie Vouchera następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez System Zakupu, tj.:

a) wybranie Vouchera, którego zamówieniem jest zainteresowany Zamawiający, co następuje poprzez kliknięcie przycisku "Kup teraz!",

b) zaakceptowanie wybranych Voucherów i podanie swoich niezbędnych danych,

c) wybranie sposobu dokonania zapłaty, jak również sposobu dostarczenia Vouchera

d) po zakończeniu procesu zamówienia Zamawiający otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.

4. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik naciska widoczny na ekranie - przycisk z napisem "Złóż zamówienie", co oznacza wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż Zamawiający zawarł z SUValska Przygoda  umowę, mającą za przedmiot wydanie Zamawiającemu Vouchera i złożenie zlecenia realizacji Prezentu na rzecz Obdarowanego przez SUValska Przygoda na zasadach określonych w punkcie IV.

5. Warunkiem otrzymania przesyłki, o której mowa w pkt. 10 jest dokonanie zapłaty w wysokości wyliczonej przez System. Wyliczona kwota zawiera zapłatę za Voucher wybraną metodę płatności i dostawy oraz ewentualne opcje dodatkowe.

6. W każdym wypadku zapłata wynagrodzenia wskazanego w pkt III.5 powyżej jest jedynym świadczeniem pieniężnym, do jakiego zobligowany jest Zamawiający.

7. W żadnym wypadku Vouchery nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do świadczeń wskazanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem punktu V.1.

8. Przekazanie zapłaty może nastąpić w następujący sposób:

  • poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy SUValska Przygoda, wskazany w e-mailu potwierdzającym zamówienie w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane),
  • gotówką - w przypadku dostarczenia Vouchera przez kuriera za pobraniem. Opcja płatności gotówką w przypadku dostarczenia Vouchera przez kuriera za pobraniem nie dotyczy Prezentów personalizowanych 
  • z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez serwis www.przelewy24.pl firmy PayPro S.A., jako operatora płatności, z którym współpracuje SUValska Przygoda w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku braku płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane),

9. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek SUValska Przygoda w Santander Bank Polska S.A. o nr.: 96 1090 2776 0000 0001 4949 7105, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis.

10. Przesyłka, zawierająca Voucher jest dostarczana do Zamawiającego na wskazany w zamówieniu adres w oparciu o wybraną przez niego formę dostawy. Informacje dotyczące dostępnych form dostawy są przedstawione w procesie zamówienia. SUValska Przygoda nie gwarantuje terminu dostarczenia przesyłki z uwagi na fakt iż ostateczny termin jest uzależniony od pracy firmy dostarczającej przesyłkę, zgodnie z wyborem Zamawiającego, za co SUValska Przygoda nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Odbiór przesyłki od kuriera lub listonosza powinien być pokwitowany pisemnie. Z chwilą dokonania zapłaty w sposób określony w ust. 9 oraz oddania przez SUValska Przygoda przesyłki Poczcie Polskiej lub kurierowi, uważa się, że SUValska Przygoda w sposób prawidłowy wydał przesyłkę odbiorcy. Z tą samą chwilą uważa się, że przeszły na odbiorcę wszelkie korzyści i ciężary związane z przesyłką, jak również niebezpieczeństwo jej utraty lub uszkodzenia. Powyższy zapis dotyczy w szczególności Prezentów Personalizowanych.

12. Faktura potwierdzająca dokonanie zapłaty jest przesyłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia

13. SUValska Przygoda nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie biura.

14. W ramach prowadzonych działań promocyjnych SUValska Przygoda stosuje kody rabatowe wartościowe oraz procentowe. Użycie kodu rabatowego odbywa się na następujących zasadach:

a) kod rabatowy działa w odniesieniu do wartości zamawianych voucherów i nie obejmuje kosztów dostawy, płatności oraz opcji dodatkowych

b) warunki wykorzystania kodu rabatowego są określane każdorazowo w ramach danej promocji oraz prezentowane na www.suvalsaprzygoda.pl lub w kanałach komunikowania promocji. 

 

IV. Realizacja Vouchera

1. Obdarowany może zrealizować otrzymany Voucher w ciągu jego Terminu Ważności. W tym celu po wręczeniu Obdarowanemu przez Zamawiającego Vouchera, Obdarowany musi wypełnić formularz rezerwacyjny dostępny na stronie www.suvalskaprzygoda.pl/rezerwacja, nie później niż 30 dni przed upływem Terminu Ważności Vouchera . W przypadku kiedy Obdarowany wypełni formularz rezerwacyjny w trakcie Terminu Ważności ale później niż na 30 dni przed upływem Terminu Ważności, SUValska Przygoda zobowiązuje się dołożyć starań, aby do realizacji Vouchera doszło, ale nie gwarantuje tego.

2. W celu zmiany terminu Realizacji Prezentu na inny termin, Obdarowany zobowiązany jest skontaktować się z SUValska Przygoda odpowiednio wcześniej, ale nie później niż trzy dni robocze przed ustalonym terminem. W wyjątkowych przypadkach zmiana terminu Realizacji Prezentu wymaga skontaktowania się z SUValsa Przygoda z większym wyprzedzeniem niż 3 dni robocze. W takich sytuacjach jest to zawsze zaznaczone w opisie na Voucherze. Zmiany terminu realizacji można dokonać nie więcej niż 2 (dwa) razy, chyba że w opisie na Voucherze jest informacja, że zmiana terminu realizacji nie jest możliwa.

3. Warunkiem koniecznym do umówienia terminu Realizacji Prezentu jest zapłata całości ceny za zamówione Vouchery.

4. W odniesieniu do Prezentów, których realizacja odbywa się poza granicami Polski składane rezerwacje są ostatecznie i nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian terminów.

5. SUValska Przygoda zobowiązuje się dołożyć starań, aby Realizacja Prezentu nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla Obdarowanego, nie mniej nie jest w stanie zagwarantować Realizacji Prezentu w konkretnym dniu. 

6. Niezrealizowanie Vouchera w Terminie Ważności oznacza rezygnację Zamawiającego oraz Obdarowanego z Realizacji Vouchera oraz Realizacji Prezentu oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Vouchera oraz Realizacji Prezentu przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty zapłaty. Kwota ta stanowi zryczałtowane wynagrodzenie za nabycie Vouchera  oraz poniesionych w tym celu kosztów.

7. W odniesieniu do Voucherów stanowią one dokument uprawniający do konkretnego Prezentu w ramach danego Vouchera. Wybrany Prezent jest przesyłany Obdarowanemu w formie przesyłki PDF (voucher PDF przesyłany mailem) lub listownie. 

8. Obdarowany może dokonać wymiany otrzymanego Vouchera w stosunku do którego nie dokonano rezerwacji na inny, przed upływem Terminu Ważności Vouchera, pokrywając koszty związane z ewentualną przesyłką w przypadku wyboru przesyłki innej niż PDF. Wymiany takiej Obdarowany może dokonać tylko jednokrotnie i odbywa się ona na następujących zasadach:

a) wymiana na Voucher droższy niż wartość ceny zapłaconej za posiadany przez Obdarowanego Voucher może nastąpić wyłącznie po dokonaniu stosownej dopłaty,

b) wymiana na Voucher o wartości równej cenie zapłaconej za posiadany przez Obdarowanego Voucher następuje bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,

c) wymiana na Voucher o niższej wartości od otrzymanego Vouchera powoduje, iż Obdarowanemu, ani Zamawiającemu nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej zapłaty. Nowy Voucher będzie miał taki sam termin ważności jak Voucher podlegający wymianie. Wymienione Vouchery są przesyłane Obdarowanemu w formie przesyłki PDF

9. W przypadku, kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Vouchera, a Termin Ważności Vouchera jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Zamawiającego i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu Vouchera. Duplikat jest wystawiany  w formie pliku pdf i jest wysyłany na adres e-mail, z którego zostało założone zamówienie w ramach którego został nabyty Voucher 

10. Poza innymi warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, warunkiem skutecznej realizacji Vouchera jest uzyskanie potwierdzenia terminu realizacji Vouchera z SUValska Przygoda w formie wiadomości e-mail lub SMS zawierającej termin, miejsce realizacji i dane Vouchera oraz przedstawienie  wypełnionego Vouchera przez Obdarowanego. 

11. Obdarowany w przypadku zamiaru realizacji Prezentu zawiera umowę z SUValska Przygoda, co oznacza konieczność stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń. O ile przepisy prawa nie wprowadzają w tym zakresie surowszych wymagań umowa taka może zostać zawarta również ustnie lub w sposób dorozumiany (w szczególności poprzez wręczenie przez Obdarowanego podpisanego Vouchera i przystąpienie przez SUValska Przygoda do Realizacji Prezentu). 

12. Zaleca się aby przed przystąpieniem do Realizacji Prezentu Obdarowany upewnił się że w przypadku Prezentów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej Obdarowanego, Obdarowany może skorzystać z wybranego Prezentu, a samo skorzystanie z Prezentu nie będzie narażało Obdarowanego na ryzyko naruszenia jego stanu zdrowia lub ogólnej kondycji psychofizycznej. Postanowienia poniższych punktów IV.13-IV.17 znajdują zastosowanie, o ile Obdarowany i SUValska Przygoda nie postanowią inaczej w umowie na realizację Prezentu (co może mieć miejsce wyłącznie w przypadkach gdy takie ustalenia nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa).

13. W odniesieniu do Prezentów, których realizacja może zależeć od określonego wieku Obdarowanego lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, SUValska Przygoda ma prawo sprawdzić te okoliczności, a Obdarowany ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla SUValskiej Przygody podstawę odmowy Realizacji Prezentu, bez prawa Obdarowanego lub Zamawiającego podnoszenia roszczeń względem SUValska Przygoda.

14. W wypadku Realizacji Prezentów z ograniczeniami wiekowymi (o czym Zamawiający jest poinformowany w opisie Prezentu, a Obdarowany w Voucherze) osoby niespełniające kryterium wieku dla danego Prezentu muszą przybyć na miejsce Realizacji Prezentu w obecności przedstawicieli ustawowych (np. rodziców, opiekunów) lub okazać SUValskiej Przygodzie pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych wraz z ich numerami telefonów kontaktowych. SUValska Przygoda ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek Obdarowanego, jak również skontaktować się z przedstawicielami ustawowymi Obdarowanego w celu potwierdzenia zgody na skorzystanie z Prezentu. W przypadku powzięcia przez SUValska Przygoda uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości zgody przedstawiciela ustawowego lub podanych danych kontaktowych tych przedstawicieli, SUValska Przygoda może powstrzymać się od Realizacji Prezentu na czas wykazania przez Obdarowanego prawdziwości udzielonej przez właściwego przedstawiciela ustawowego zgody, zaś Zamawiającemu, ani Obdarowanemu nie będą przysługiwały z tego tytułu względem SUValska Przygoda żadne roszczenia.

15. SUValska Przygoda może odmówić realizacji Prezentu jeżeli Obdarowany nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia (dotyczy także okresu ciąży) lub kondycję psychofizyczną Obdarowanego.

16. Nie stawienie się Obdarowanego na miejsce Realizacji Prezentu lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do Realizacji Prezentu, bez prawa Obdarowanego lub Zamawiającego żądania zwrotu uiszczonej zapłaty. Uiszczona dotychczas przez Zamawiającego kwota zapłaty stanowi zryczałtowane wynagrodzenie za nabycie Vouchera oraz utrzymywanie SUValskiej Przygody w gotowości do zawarcia umowy na Realizację Prezentu i Realizacji Prezentu oraz poniesionych w tym celu kosztów.

17. W przypadku Prezentów, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych lub innych zmiennych czynników, SUValska Przygoda może odmówić Realizacji Prezentu, w sytuacji, kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Obdarowanego lub narazić Obdarowanego na szkodę majątkową. Wówczas Obdarowany ustala nowy termin Realizacji Prezentu bezpośrednio z SUValska Przygoda. W takiej sytuacji SUValska Przygoda nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Obdarowany, związanych z Realizacją Prezentu, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.

18. Postanowienia punktu 16 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania Prezentu doszło z przyczyn technicznych niezależnych od SUValska Przygoda, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.

19. W sytuacjach wyjątkowych, w szczególności w przypadkach losowych, niezależnych od SUValska Przygoda, w tym m.in. w przypadku choroby personelu, SUValska Przygoda ma prawo do zaproponowania innego terminu Realizacji Prezentu lub, jeśli nie jest to możliwe w wybranym terminie, do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, SUValska Przygoda będzie zobowiązany do zwrotu Obdarowanemu kwoty zapłaty uiszczonej przez Zamawiającego.

 

V. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem punktu 3 i 4, w każdym wypadku, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy objętej niniejszym Regulaminem, Zamawiający może od takiej umowy odstąpić i zrezygnować z nabycia Vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym SUValska Przygoda w formie pisemnej. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Zamawiający może skorzystać określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy przyjmuje się także, niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości na konto bankowe Katalogu Marzeń w terminie 7 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia Vouchera.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie osobie będącej konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą o ile  zamówienie nie ma zawodowego charakteru zgodnie z ustawą z dnia 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1495).

4. Odstępnie od umowy w terminie 30 dni nie jest możliwe jeśli Voucher został zrealizowany lub jeśli został zainicjowany proces Realizacji Prezentu poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego

7. W przypadku odstąpienia od umowy nabycia Vouchera, Zamawiającemu zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana.

8. W przypadku odstąpienia od umowy nabycia Vouchera, Zamawiającemu zwracana jest dokonana zapłata na ten sam rachunek bankowy, z którego wpłynęła płatność - dotyczy płatności przelewem, poprzez Przelewy24 lub BLIK.

 

VI. Prawo SUValska Przygoda do odstąpienia od umowy

1. SUValska Przygoda zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Zamawiającym umowy w czasie Terminu Ważności Vouchera w sytuacji, kiedy Realizacja Prezentu okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami, w tym w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku Obdarowanemu zwracana jest cała uiszczona zapłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez SUValska Przygoda ofertę zastępczą.

2. Za przypadki siły wyższej, w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do Realizacji Prezentu lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od SUValska Przygoda, takich jak:  wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

 

VII. Rozpatrywanie reklamacji i odpowiedzialność

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem, Zamawiający lub Obdarowany zgłasza SUValska Przygoda w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili Realizacji Prezentu lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.

2. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić drogą elektroniczną na adres prezent@suvalskaprzygoda.pl lub pisemną na adres Poddubówek 18, 16-402 Suwałki. Każda reklamacja dokonana w sposób inny, niż wskazano powyżej, nie będzie rozpatrywana i zwalnia SUValska Przygoda z wszelkiej odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego i Obdarowanego powstałą w skutek niezgłoszenia reklamacji w powyższy sposób SUValskiej Przygodzie.

3. Pismo z reklamacją powinno zawierać następujące dane: dane Obdarowanego (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji z podaniem Kodu Vouchera wraz z uzasadnieniem.

4. SUValska Przygoda niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji, w sposób jak najbardziej korzystny dla Obdarowanego. SUValska Przygoda rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zwrotna jest wysyłana pocztą elektroniczną

5. SUValska Przygoda ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i Obdarowanego za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu, jednakże odpowiedzialność SUValskiej Przygody zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego i Obdarowanego. 

6. SUValska Przygoda nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie Vouchera wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, chyba, że SUValska Przygoda zostanie powiadomiony o fakcie utraty Vouchera lub wejścia przez osobę nieuprawnioną w posiadanie treści Vouchera w terminie umożliwiającym dezaktywację odpowiedniego Vouchera przed skorzystaniem z niego przez osobę nieuprawnioną. W przeciwnym wypadku Realizację Prezentu na rzecz osoby nieuprawnionej traktuje się jako realizację na rzecz Obdarowanego.

7. SUValska Przygoda zaleca wszystkim Obdarowanym, którzy otrzymali Voucher dotyczący Prezentów, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia. SUValska Przygoda oświadcza, że Obdarowani nie są objęci żadnym ubezpieczeniem na czas i okoliczność Realizacji Prezentu. SUValska Przygoda zaleca również, by Obdarowani przed Realizacją Prezentu upewnili się, czy bezpieczeństwo Obdarowanych przy Realizacji Prezentu nie zależy od określonego stanu zdrowia lub kondycji psychofizycznej Obdarowanych lub od zachowania przez Obdarowanych innych aktów staranności.

8. W sytuacji kiedy z uwagi na niedostępność pierwotnie zakupionego Prezentu SUValska Przygoda zaproponuje Obdarowanemu wymianę Prezentu na inną usługę i Obdarowany zaakceptuje propozycję wymiany i zrealizuje usługę, na którą Prezent został wymieniony, nie będą honorowane reklamacje dotyczące faktu wymiany Prezentu.

9. SUValska Przygoda rezerwuje sobie prawo do zawieszania wykonywania zamówień i dostaw w przypadku niezapłacenia lub odmowy autoryzacji wypłacenia kartą płatniczą ze strony oficjalnie uwierzytelnionej jednostki bankowej. SUValska Przygoda nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia lub wykorzystanie niezgodnego z prawem jakiegokolwiek środka płatności (np. posłużenie się skradzioną kartą).

10. W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej SUValska Przygoda dokonuje zwrotu części lub całości ceny Vouchera (w zależności od wyniku reklamacji) przy czym Zamawiającemu lub Obdarowanemu zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana przez Zamawiającego. Zwrot dokonywany w formie pieniężnej następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji w postaci przelewu bankowego.

 

VIII. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  ( dalej  Rozporządzenie) o ochronie danych  jest SUValska Przygoda

2. Dane osobowe Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 4, nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody, za wyjątkiem sytuacji, w której przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji umowy w szczególności firmie realizującej przesyłkę tj. (w zależności od wyboru dokonanego przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia). Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi wyraźną zgodę Zamawiającego na przekazanie swoich danych osobowych SUValskiej Przygodzie wyłącznie w celu wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem. 

3. Dane osobowe Obdarowanego będą wykorzystane w celu Realizacji Prezentu. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi wyraźną zgodę Obdarowanego na przekazanie swoich danych osobowych SUValskiej Przygodzie wyłącznie w celu wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem i realizacji Prezentu  bez prawa do dalszego wykorzystania.

4. Zamawiający dokonujący zakupu w serwisie SUValska Przygoda może wyrazić  zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986 danych osobowych Zamawiającego w celu wysłania Zamawiającemu na adres email ankiety z prośbą o opinię na temat dokonanej transakcji w Sklepie Katalog Marzeń (zgodnie z rozporządzeniem).

5. Wykorzystanie przez SUValska Przygoda zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2 oraz 3, w szczególności w celach reklamy i marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, wymaga uzyskania na to  uprzedniej zgody Zamawiającego i Obdarowanego.

6. Zamawiającemu oraz Obdarowanemu w każdym czasie przysługuje prawo do otrzymania kopii danych osobowych, prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmieniania ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, złożenia wniosku o usunięcie danych pod  adresem prezent@suvalskaprzygoda.pl jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie odpowiednio Zamawiający lub Obdarowany.

7. Zamawiający może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów SUValskiej Przygody swoich danych osobowych, co SUValska Przygoda obowiązana jest uczynić niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania umowy pomiędzy SUValską Przygodą oraz Zamawiającym i Obdarowanym. Za datę zakończenia umowy uznaje się upłynięcie terminu ważności Vouchera lub realizację Vouchera, w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce później.

8. SUValska Przygoda oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

IX. Szczególne postanowienia dla Voucherów grupowych

1. W przypadku Prezentów grupowych (w tym w szczególności Wieczorów Panieńskich/Kawalerskich i tzw. Prezentów dla Grup), usługa SUValskiej Przygody wobec Zamawiającego polega na umożliwieniu Obdarowanemu, bez dodatkowych płatności (z zastrzeżeniem postanowień pkt IV.15) zawarcia umowy na Realizację Prezentu nie tylko na rzecz Obdarowanego, ale również zaproszonych przez niego osób (w przypadku Wieczoru Panieńskiego/Kawalerskiego i Prezentów dla Grup pozostałych członków grupy zgodnie ze specyfikacją określonego Prezentu), dalej zwanych „Osobami Zaproszonymi”. W takim wypadku realizacji Vouchera (w tym w szczególności rezerwacji odpowiedniego terminu realizacji Prezentu) dokonuje wyłącznie Obdarowany podając wyłącznie swoje dane oraz ilość Osób Zaproszonych. Poinformowanie Osób Zaproszonych o szczegółach realizacji Prezentu, w tym w szczególności terminie i miejscu realizacji Prezentu spoczywa wyłącznie na Obdarowanym. SUValska Przygoda nie składa wobec Osób Zaproszonych żadnych oświadczeń, ani nie zobowiązuje się w stosunku do nich do żadnych świadczeń, a Osoby Zaproszone nie uzyskują statusu Obdarowanych w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Wymagania wynikające z charakteru danego Prezentu, w tym w szczególności dotyczące wymaganego stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej lub wieku stosuje się odpowiednio do Osób Zaproszonych.

2. Obdarowany zobowiązuje się do przekazania osobom, które zaprosi do realizacji Prezentu opisu rekomendowanych aktów staranności otrzymanych od SUValska Przygoda w procesie rezerwacji Prezentu. 

 

X. Postanowienia końcowe

1. Materiały zamieszczone w Serwisie www.suvalskaprzygoda.pl (teksty, nazwy produktów, zdjęcia, logo itp.) nie mogą być reprodukowane, kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnego zezwolenia SUValska Przygoda lub innego właściciela praw autorskich.

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z umową objętą niniejszym Regulaminem SUValska Przygoda zobowiązuje się dołożyć starań do ich polubownego załatwienia, w tym także za pośrednictwem alternatywnych metod rozstrzygania sporów, np. w trybie mediacji, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

3. SUValska Przygoda może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SUValska Przygoda, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

W ciągu 30 dni od dokonania zamówienia możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności. W przypadku płatności przelewem, poprzez PayU lub BLIK płatność zostanie zwrócona na ten sam rachunek bankowy, z którego wpłynęła. Poniesione przez Ciebie koszty przesyłki są zwracane w wysokości najtańszej aktualnie dostępnej w sklepie SUValska Przygoda formy dostawy. W przypadku zakupu opcji dodatkowych (takich jak np. opakowania prezentowego) warunkiem zwrotu ceny opakowania prezentowego jest odesłanie go na adres podany poniżej.  Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając maila na adres prezent@suvalskaprzygoda.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. W przypadku personalizowanych opcji dodatkowych, koszt nie jest zwracany.

Ważne: Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, z tego względu mail informujący o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłany z tego samego adresu e-mail, który został podany w zamówieniu. Odstępnie od umowy nie jest możliwe jeśli Voucher został zrealizowany. 

W celu odstąpienie od umowy należy wysłać maila na adres prezent@suvalskaprzygoda.pl zgodnie ze wzorem: 

 

 

Ja .....................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia nr ............Data złożenia zamówienia to ...............Numer konta bankowego do zwrotu wpłaconej kwoty: ………………..……(niewymagane jeśli płatność była za pośrednictwem BLIK lub Przelewy24)  Data .................

SUValska Przygoda

RODO

Szymon - pomysłodawca projektu SUValska Przygoda, odpowiedzialny za wytyczanie tras, założyciel i autor strony, fotograf

tel. +48 790 500 950

suvalska.przygoda@gmail.com

Ewelina - współtwórca strony, poszukiwacz informacji, odpowiedzialna za opracowanie przewodników, fotograf

tel. +48 789 347 606

suvalska.przygoda@gmail.com