ZASADY SUValskich Wypraw

Co o nas mówią...

 

Nasza ostatnia wyprawa

AKTUALNOŚCI

Marcowe Roztopy to pierwsza w tym roku zorganizowana przez nas wyprawa off road. Tym razem zaplanowaliśmy trasę po południowej części Suwalszczyzny i ziemiach należących niegdyś do zakonu Kamedułów. Teren nie
Jednym z podstawowych elementów wyposażenia samochodu terenowego jest lina. Czym się kierować przy jej wyborze, jakie są wady i zalety różnego rodzaju lin? Przeczytaj nasz krótki poradnik.  Lina Kinetyczna -
W ostatnią niedzielę stycznia 2021 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała już po raz 29. Od trzech lat, wraz ze Stowarzyszeniem Suwalski Off Road Suwałki 4x4 oraz wszystkimi zaprzyjaźnionymi pasjonatami

Powrót

SUValska Przygoda

1. W wyprawie udział mogą wziąć właściciele SUV oraz samochodów terenowych. Wyprawa ma charakter turystyczno–krajoznawczy, z elementami offroad. Wyjazd nie jest rajdem terenowym i wykluczone są na nim wszelkie formy rywalizacji. Wyjazd nie jest usługą przewodnicką, jest to wyprawa partnerska i każdy jej uczestnik ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Całkowitą odpowiedzialność za obecne na wyprawie osoby nieletnie ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 

2. Wszyscy uczestnicy poruszają się na wyprawie wspólnie, konwojem pojazdów 4x4, jako jedna grupa realizując wspólnie program wyjazdu. Odstępstwa od tej reguły możliwe są po uzgodnieniu z Organizatorem.

 

3. Każdy uczestnik wybierający się swoim samochodem ma obowiązek posiadać aktualne badanie techniczne, ubezpieczenie OC, wszelkie inne dokumenty wymagane w kraju docelowym oraz w krajach, przez które przejeżdża a przede wszystkim sprawne technicznie auto, przygotowane do poruszania się po drogach nieutwardzonych. W przypadku awarii, którą da się usunąć na miejscu, właściciel dokonuje naprawy we własnym zakresie. W przypadku awarii samochodu uniemożliwiającej kontynuację jazdy, jeśli jest to fizycznie możliwe organizator pomoże w dotarciu do najbliższego miasta lub mechanika. Uczestnik, któremu awaria samochodu nie pozwoli na kontynuowanie dalszej wyprawy nie będzie rościł sobie prawa do zwrotów pieniężnych od organizatora. Organizator dopuszcza możliwość przyjęcia do swoich samochodów osób z uszkodzonego samochodu, w miarę dostępności miejsc. Ewentualne dodatkowe opłaty ustala Organizator.

 

4. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz poszanowania tzw. „praw lokalnych”.

 

5. Każdy uczestnik musi stosować się do zaleceń Organizatora wyprawy pod rygorem wykluczenia z niej bez możliwości odwołania się od decyzji lub zwrotu jakichkolwiek kosztów.

 

6. Trasa imprezy jest wyznaczona przez Organizatora. Z uwagi na wyprawowy charakter wyjazdu i poruszanie się w warunkach offroadowych Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa przejazdu na wszystkich trasach. Nieprzewidywalność warunków oraz przyrody powoduje, że niektóre odcinki trasy zmieniają się w skutek opadów, lawin błotnych, zrywki drewna itp. i mogą stać się przez to bardzo trudne lub nieprzejezdne. Nie należy podejmować samodzielnych i ryzykownych prób przejazdu bez uzgodnienia z Organizatorem. Jednocześnie każdy uczestnik oświadcza, iż zdaje sobie sprawy, że takie pojęcia jak bezpieczeństwo i poziom trudności trasy są subiektywne i zależą w równiej mierze od otaczających warunków, jak i od przygotowania samochodu oraz umiejętności i doświadczenia kierowcy. Ewentualne objazdy, wycofy, podziały grupy zarządza Organizator. Jednocześnie Organizator nie ma prawa zmuszać uczestników do przejazdu przez daną przeszkodę terenową. W sytuacji odmowy przejazdu przez któregoś z uczestników, Organizator wskaże mu alternatywne trasy, które uczestnik pokonuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Od tego momentu do czasu ponownego spotkania Organizator nie ma wpływu na działania uczestnika.

 

7. Organizator informuje, iż może wprowadzić zmiany w programie imprezy z uwagi na warunki pogodowe lub na polecenie władz lokalnych lub państwa, na którego terenie odbywa się wyprawa.

 

8. Jakiekolwiek niszczenie i zaśmiecanie przyrody, naruszanie własności prywatnej, jazda poza zalecanymi przez Organizatora trasami naraża uczestnika na sankcje ze strony lokalnych służb. Zabrania się używania pił spalinowych, wycinania rosnących drzew, niszczenia ogrodzeń oraz wszelkich instalacji leśnych, drogowych i polnych.

 

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne w samochodach, jak również nie ponosi odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestników i osób trzecich. Zalecamy wzmożoną ostrożność podczas posługiwania się narzędziami niebezpiecznymi takimi jak siekiery, wyciągarki, hi-lift, liny kinetyczne.

 

10. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za przewinienia wobec prawa panującego na terenie kraju, w którym przebywa podczas trwania wyprawy, odpowiada za siebie samodzielnie przed służbami porządkowymi.

 

11. Każdy uczestnik wyprawy zobowiązuje się do zgodnej współpracy z grupą i Organizatorem. Zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i odnosić się do innych uczestników wyjazdu w sposób kulturalny i z szacunkiem, jak również do szczególnego poszanowania mieszkańców kraju, w którym gości. W przypadku łamania w/w zasad, przeszkadzania innym uczestnikom lub Organizatorowi, notorycznego opóźniania grupy, niedostosowania się do programu uczestnik może zostać wykluczony z wyjazdu przez Organizatora, bez jakiejkolwiek możliwości odwołania. Wykluczony uczestnik nie może żądać zwrotu jakichkolwiek kosztów. Zabrania się również, aby taki uczestnik podążał dalej za grupą „na własną rękę”.

 

12. Osoby uczestniczące w wyprawie jako pasażerowie są zobowiązane dbać o powierzone im przez Organizatora lub innych uczestników sprzęty oraz o pojazd, w którym odbywają podróż. Dotyczy to również zachowania względnej czystości w samochodzie. Pasażerowie zobowiązują się do pokrycia ewentualnych szkód które wyrządzą poprzez swoje działania.

 

13. Zatwierdzając zapoznanie się z Zasadami SUValskich Wypraw, oświadczam, iż jestem świadomy, że jazda terenowa (off-road) może być niebezpieczna i może spowodować zagrożenie mojego zdrowia lub życia, a także może stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia osób trzecich. Oświadczam zatem, iż biorąc udział w wyprawie ponoszę wyłączną odpowiedzialność za utratę swojego zdrowia, życia, ewentualne straty materialne, a także za utratę zdrowia, życia i straty materialne osób podlegających mojej opiece i biorących udział w w/w formie aktywności oraz osób trzecich niebiorących udziału w tym spotkaniu, a które w jakikolwiek sposób ucierpiałyby w wyniku moich działań. Oświadczenie niniejsze dotyczy również wszelkich innych form aktywności outdorowej będącej w programie wyjazdu, np. wycieczek górskich, speleologii, zabaw linowych, raftingu itp.

 

Zatwierdzenie zapoznania się z Zasadami SUValskich Wypraw, świadczy o akceptacji jego warunków. Poprzez zatwierdzenie na formularzu zgłoszeniowym uczestnik zrzeka się praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko Organizatorowi w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z wyprawą, w tym jakimkolwiek uszczerbkiem na zdrowiu czy stracie materialnej.

 

Niniejszym, zatwierdzając zapoznanie się z zasadami wypraw, udzielam SUValska Przygoda  nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie i terytorialnie zezwolenia na rozpowszechnianie mojego wizerunku i wizerunku będących pod moją opieką osób niepełnoletnich, utrwalonego podczas fotografowania wyprawy, w zakresie utrwalenia, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, wystawienia, wywieszania, wyświetlania, wydruku, nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, opublikowania na stronach internetowych i nadania w korespondencji elektronicznej. SUValska Przygoda przysługuje prawo do swobodnej modyfikacji mojego wizerunku i jego kontekstu oraz wykorzystania tak zmodyfikowanego wizerunku w sposób określony powyżej.

 

Szymon - pomysłodawca projektu SUValska Przygoda, odpowiedzialny za wytyczanie tras, założyciel i autor strony, fotograf

tel. +48 790 500 950

suvalska.przygoda@gmail.com

Ewelina - współtwórca strony, poszukiwacz informacji, odpowiedzialna za opracowanie przewodników, fotograf

tel. +48 789 347 606

suvalska.przygoda@gmail.com